English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 

  ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

 

ECVET – Compatibility of Competences. Sector related credit point system as a basis for the compatibility of competencies in the automotive sector

 


 Leonardo da Vinci

“Lifelong Learning” programme 2007 – 2013

 


ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

 

ECVET – Compatibility of Competences. Sector related credit point system as a basis for the compatibility of competencies in the automotive sector


 

НЕОБХОДИМОСТ:

Проектът е посветен на професионалното обучение в автомобилния сектор – производство, сервизно обслужване и ремонтни дейности. Продиктуван е от необходимостта да се проучат и анализират националните системи за професионално обучение, да се разработи квалификационна рамка, която да отговаря на европейските квалификационни изисквания и да се даде възможност за европейски трансфер на кредитни точки в професионалното образование в този сектор.  

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Всички лица, работещи в автомобилната промишленост, сервизното обслужване и ремонта на автомобили, както и доминиращите в тези сектори обучителни и квалификационни профили.

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Създаване на система за трансфер на кредитни точки като база за съвместимост на компетентностите в автомобилния сектор.

 

ПАРТНЬОРИ:

ГЕРМАНИЯ:

Институт за технологии и образование към Университет Бремен;
Областна администрация гр. Кьолн;
Академия ДЕКРА Щутгарт;

АВСТРИЯ:

Институт за изследване на професионалното образование Виена

БЪЛГАРИЯ:

Габровска търговско-промишлена палата;

ФРАНЦИЯ:

CREDIJ - Регионален център за развитие, образование и интеграция на младежта, Париж;

ИТАЛИЯ:

SINTESI - Служба по заетоста на провинция Бреша

СЛОВЕНИЯ:

Университета в Любляна.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Ноември 2007 – ноември 2009


Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information