1

CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

CAR CAREERs - Permeability and connection to tertiary education of qualification frameworks in the automotive sector with exposure and documentation of domain related qualifications and vocational acting competencies

1ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА

Първата работна среща на партньорите по проекта се проведе на 18. и 19. март 2009 г. в гр. Бремен, Германия.

Бяха разяснени структурата, целите и работният план на проекта; беше представена системата на неформалното и самостоятелно учене в Германия, както и резултатите от разработването на Европейската квалификационна рамка за автомобилния сектор по проект CarEasyVET


1
Градът на Бременските музиканти е богат на архитектурни забележителности и паметници на културата


1
Градът на Бременските музиканти е богат на архитектурни забележителности и паметници на културата


1
Градът на Бременските музиканти е богат на архитектурни забележителности и паметници на културата


1
Градът на Бременските музиканти е богат на архитектурни забележителности и паметници на културата


11
Сградата на Институт по техника и образование Бремен

1
Работни моменти от срещата


ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА

Втората работна среща на партньорите по проекта се проведе от 22. до 24. септември 2009 г. в Любляна, Словения.

На срещата беше направена презентация на професионалните стандарти и програмите за обучение за инженер по автомоблина мехатроника в Словения. Партньорите по проекта направиха преглед на висшето образование в автомобилния сектор в съответните страни и докладваха за системата за валидиране на знания, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

На 24. септември всички партньори по проекта взеха участие в Международната конференция DECOWE“Развиване на компетентности в света на работата и образованието”, организирана от Университет Любляна.


1
Така изглежда Любляна, гледана от Люблянския замък

1
Така изглежда Любляна, гледана от Люблянския замък


1
Любляна е потънал в зеленина и цветя град, изпълнен с уютни кафенета край река Любляница, музика и младежко присъствие


1
Любляна е потънал в зеленина и цветя град, изпълнен с уютни кафенета край река Любляница, музика и младежко присъствие


1
Любляна е потънал в зеленина и цветя град, изпълнен с уютни кафенета край река Любляница, музика и младежко присъствие


1
Любляна е потънал в зеленина и цветя град, изпълнен с уютни кафенета край река Любляница, музика и младежко присъствие

1
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА


Третата работна среща на партньорите по проекта се проведе от 18. и 19. март 2010 г. в София.

Всеки партньор направи презентация на “маршрутите за преход” от професионално обучение към висше образование в автомобилния сектор в своята страна. Бяха дискутирани и възможностите за валидиране на знания, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в съответните страни. В България развитието на система за валидиране е все още в начална фаза, докато във Франция е въведена цялостна система, нормативна база и методология за удостоверяване на знанията и уменията.


1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

1
Работни моменти от срещата

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.