20 % по-ниска глоба за административно нарушение, ако е платена в 14-дневен срок

30.12.2021

Прочети повече

На интернет страницата си НАП информира за разпоредбата на чл. 79б, ал. 1, въведена със Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания – ЗИД ЗАНН  (обн. ДВ, бр.109 от 2021 г. ), в сила от 23.12.2021 г., съгласно която :

„В случай, че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нея.“

Разпоредбата се прилага и при наложена имуществена санкция (чл. 79б, ал. 4 от ЗАНН).

В 14-дневния срок от връчване на наказателното постановление, в намален размер могат да се платят глобите и имуществените санкции, които са по наказателните постановления, издадени:

  • след 22.12.2021 г. или
  • преди тази дата, в случай че двете седмици от връчване на наказателното постановление не са изтекли към 23.12.2021 г.

Новите правила за административнонаказателно производство, въведени със ЗИД ЗАНН, в сила от 23.12.2021 г., са подробно разяснени в становище № 20-00-174/21.12.2021 г. на ЦУ на НАП.

Източник: Инфобизнес

Настройки за бисквитките