English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ИНВЕСТИЦИИ

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през периода 2003-2007 година в областта бележат тенденция на нарастване – от 100,5 млн. лева на 238,9 млн. лева. През разглеждания период  се променят вече установените съотношения на икономическите сектори в областта. Насочеността на по-голяма част от инвестиционните разходи продължава да бъде към сектор “Услуги”, чийто относителен дял в общия обем на инвестициите се движи от 28,6 % за 2003 година до 42,6% за 2007 година.

Намаление на относителния дял за разглеждания период има в аграрния сектор – от 2,6% на 1,7% и в индустрията – от 68,9% на 55,7 %.   ИНВЕСТИЦИИ (таблица)

В частният сектор направените разходи отбелязват непрекъснат растеж. Относителният им дял спрямо тези общо за областта през 2007 година е 95,9% и е с 4,8 пункта повече спрямо началото на разглеждания период.

В технологичната структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  основен дял заемат машините, оборудването и транспортните средства – 56,0%, но спрямо 2003 година той намалява с 6.2 пункта. В същото време се увеличава делът на разходите направени за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции – от 29.8% на 35.0%.
Най-голям дял в общите инвестиционни разходи заема отрасъл “Преработваща промишленост” – 48.6%.

Община Габрово е с най-висок дял в инвестиционните разходи  - за 2007 година той е 56.6%. На второ място е община Севлиево – 33.4%.

Придобитите дълготрайни материални активи през 2007 година са за 230.9 млн. лева по цени на съответната година, като основната им част е в преработващата промишленост – 50.5%.

Чуждестранните преки инвестиции в област Габрово към 31.12. 2007 година възлизат на 68785.4 хил. евро. По-големите инвеститори са от САЩ, Люксембург, Германия, Италия, Австрия, Холандия и други.

  

 

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information