English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

СТРУКТУРА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ В ИНДУСТРИЯТА
През 2007 година в сравнение с 2003 се увеличава относителният дял на продукцията при производството на изделия от каучук и пластмаси – с 3.5 пункта; производство на електро-, оптично и друго оборудване – с 3.6 пункта; производството на метални  изделия, без машини и оборудване – с 2.6 пункта, а също и в пререботващата промишленост, некласифицирана другаде, която включва и производство на мебели – с 2.0 пункта. Намаление има в относителният дял на продукцията  в производството на текстил и облекло - с 3.0 пункта; производство на машини и оборудване - 0,4 пункта; на лицеви кожи  и изделия от тях - с 1.3 пункта; на хранителни продукти, напитки и тятяневи изделия  - с 0.8 пункта.

В основното направление “Преработваща промишленост” водещо място и през 2007 година има община Севлиево – 57.8%. В сравнение с 2003 година  нейният относителен дял се увеличава с 4.5 пункта. Второто място е за община Габрово – 37.5%, като делът й намалява  в сравнение с 2003 година с 2.8 пункта. 
В сравнение с 2003 година намлява делът на произведената продукция от преработващата промишленост в общините Дряново и Трявна - съответно с 0.7 и 1.0 пункта.

Произведената продукция в промишлеността като цяло за 2007 година възлиза на 1192.3 млн. лева като частния сектор в промишлената продукция заема 98.9% .
Изменения настъпват в структурата на произведената продукция по икономически подсектори.


  СТРУКТУРА НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ (таблица)


 

 


    

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information