English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 

СТРУКТУРА НА НЕТНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА


Основният сектор  в областта е  индустрията, която обхваща отраслите: “Добивна промишленост”, “Преработваща промишленост”, “Производство и разпределение на  електроенергия, газ и вода” и

За 2007 година в отрасъл “Промишленост ” като цяло са реализирани нетни приходи от продажби на стойност 1348.5 млн. лв. Водещо направление има преработващата промишленост. Приходите от продажби в нея са 1325.3 млн. лв. или 98.3% от общия им размер 

            През 2007 година в сравнение с 2003 година с по-висок относителен дял са приходите в следните направления: “Производство на изделия от каучук и пластмаса” – с 2.6 пункта; “Производство на електро-, оптично и друго оборудване” – с 3.1 пункта ; “Производство на машини и оборудване” – с 4.5 пункта; “Производство на метални изделия, без машини и оборудване” – с 1.6 пункта.

 


  СТРУКТУРА НА НЕТНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ (таблица)

 

 Намалява делът в продажбите на подотраслите: "Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия" - с 1.4 пункта; "Производство на текстил и облекло" - с 3.1 пункта; "Ппроизводство на лицеви кожи и изделия от тях" - с 1,7 пункта; "Производство на химични вещества, продукти и влакна" - с 0,9.
                Произведената проддукция в промишлеността като цяло за 2007 година възлиза на1192.3 млн.лева , като 98.9 %  в промишлената индустрия се заема от частния сектор.
                Изменения настъпват в структурата на произведената продукция  по икономически подсектори.
                През 2007 година  в сравнение с 2003 се увеличава относителният дял на продукцията при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3.5 пункта; производство на електро-, оптично и друго оборудване - с 3,6 пункта; производство на метални изделия, без машини и оборудване - с 2,6 пункта, а също и в преработващата промишленост, некласифицирана другаде, която вклячва и производство на мебели - с 2.0 пункта.  Намаление има в относителният дял на продукцията  в производсвото на текстил и облекло - 3.0 пункта; производство на машини и оборудване - 0,4 пункта; на лицеви кожи и изделия от тях - с 1,3 пункта ; на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия - с 0,8 пункта.

В основното направление “Преработваща промишленост” водещо място и през 2007 година има община Севлиево – 57.8%. В сравнение с 2003 година  нейният относителен дял се увеличава с 4.5 пункта. Второто място е за община Габрово – 37.5 %, като делът й намалява  в сравнение с 2003 година с 2.8 пункта.
               В сравнение с 2003 година намалява делът на произведената продукция от преработващата промишленост в обшините Дряново и Трявна - съответно с 0.7 и 0.1 пункта. 

 

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information