English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

УСТАВ НА ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Член 1. (1) Настоящият устав регламентира устройството, дейността и прекратяването на Габровска търговско-промишлена палата (на английски: GABROVO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY), наричана по-нататък Палатата/та.
(2) Палатата е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза със седалище в гр. Габрово и адрес на управление: пл. Възраждане, 1 .
(3) Палатата е доброволно сдружение на физически и юридически лица за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на техните стопански интереси.
(4) Палатата може да открива клонове или представителства.
(5) Към Палатата се създават съвети, клубове, сдружения или други форми на обединяване на функционален, териториален, професионален или друг принцип.
(6) Палатата е учредена за неопределен срок.
Член 2. Палатата е в структурата на единната система на Българска търговско-промишлена палата - София и Регионалните търговско-промишлени палати (камари) в страната. Палатата е колективен член на Българска търговско-промишлена палата - София, както и на други организации, съобразно нейните цели и задачи. 

РАЗДЕЛ II ЦЕЛИ и средства за постигането им

 

Член 3. (1) Палатата съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и в региона.
(2) Палатата представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на управление и посредством Българска търговско-промишлена палата - пред централните органи на държавна власт и управление; пред други местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез Българска търговско-промишлена палата - София поддържа партньорски взаимоотношения.
(3) Палатата подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им за реализация на пазарите в страната и чужбина.
Член 4. За постигане на своите цели Палатата поддържа контакти с държавни органи на местно самоуправление, Българска търговско-промишлена палата и другите Регионални търговско-промишлени палати (камари) от единната система, с регионални браншови организации, както и с чуждестранни и международни органи и организации, с които Палатата има партньорски взаимоотношения. 

РАЗДЕЛ III ДЕЙНОСТ

 

Член 5. (1) За изпълнение на своите цели Палатата:
1. Разработва:
  общи условия на типови договори, вкл. и външно-търговски, образци и общи условия за отделни видове стопански дейности;
  съгласувано мнение на членовете си по проекти за нови нормативни актове, програми, стратегии и др. документи, регламентиращи стопанската дейност, както и предложения за тяхното усъвършенстване и ги предоставя на компетентните държавни органи на местно самоуправление, респ. чрез Българска търговско-промишлена палата - София, на централните органи на държавна власт и управление.
2. Участва в държавно-обществени, консултативни и други органи и организации в региона, а посредством Българска търговско-промишлена палата - София и в органи и организации на национално ниво.
3. Участва в работата на регионалните и местни органи за тристранно сътрудничество като работодателска организация при нормативно предвидените условия.
4. Информира:
  за действащи български и чуждестранни митнически, данъчни, валутно-финансови, търговски законодателства, вкл. за организацията и управлението на фирмите, изискванията за стандартизация на документите и за международните търговски, пристанищни и други обичаи.
  за системата на Европейската асоциация за номериране (ЕАН) в България.
5. Съдейства и подпомага:
  за увеличаване на чуждестранните инвестиции в региона;
  за доброволно уреждане на евентуално възникнали спорове между нейни членове и техни контрахенти в страната и в чужбина;
  при получаването на транспортно-спедиционни, застрахователни, визови и др. видове услуги;
  за спазване на правилата по етика в пазарните отношения, като следи за прилагането на разработения от Българска търговско-промишлена палата - София “Кодекс по етика” и при констатирани нарушения уведомява членовете си и оправомощените органи;
  на своите членове за получаването от трети лица на икономическа, фирмена и друга информация, каталози и др. под.;
6. При договореност с Българска търговско-промишлена палата издава и заверява свидетелства, удостоверения, сертификати и др. документи за:
  произход на стоки;
  други обстоятелства във връзка с производството и търговията.
7. Съдейства за поддържането на доброволния Единен търговски регистър с фирмите на търговците и организациите от региона.
8. Издава сертификати за състоянието на членовете си.
9. Администрира и изпълнява български и международни програми и проекти, съдействащи за икономическото развитието на региона;
10. Извършва други дейности, договорени с местни органи на държавната власт, Българска търговско-промишлена палата - София и други институции.
(2) Палатата извършва допълнителна стопанска дейност,свързана с предмета на основната дейност и произтичаща от целите й, при спазване на нормативно предвидените условия:
  набиране и разпространение на бизнес-оферти в региона, от региона за чужбина и обратно;
  консултации по договорно-правни, данъчни, митнически, транспортно-спедиционни, валутно-финансови и др. въпроси;
  посреднически и административни услуги;
  преводачески услуги и легализации;
  организиране на специализирани регионални панаири, изложби, изложения и др. под. и участието на членовете си - пряко или чрез Българска търговско-промишлена палата в международни панаири, изложения и други подобни;
  центрове за икономическа информация;
  следдипломни обучения, квалификации и преквалификации;
  събеседвания, кръгли маси, семинари по нормативно-правни проблеми и тяхното отражение в практиката.
  рекламиране на дейността на членовете чрез специализираните си издания или тези на Българска търговско-промишлена палата - София;
  маркетингова дейност на членовете си;
  регистриране на фирми, вкл. и тези с чуждестранно участие;
  издава и разпространява български и чуждестранни нормативни актове, отнасящи се до стопанската дейност, друга специализирана, периодична и непериодична литература, вкл. и на чужди езици със справочен, коментарен и статистически характер;
  извършва други дейности, незабранени от закона и в изпълнение на целите на Палатата. 

РАЗДЕЛ IV ПАЛАТАТА - ЧАСТ ОТ ЕДИННАТА СИСТЕМА

 

Член 6. (1) Взаимоотношенията между Палатата и Българска търговско-промишлена палата и другите Регионални търговско-промишлени палати (камари) от системата се регламентират с двустранни и/или многостранни договори.
(2) Председателят на Управителния съвет на Палатата е член по право на Съвета на председателите към Българска търговско-промишлена палата, при условията на устава на последната.
(3) Председателят на Палатата се номинира за член на Управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата, при условията на устава на последната.
Член 7. Палатата, Българска търговско-промишлена палата - София и/или другите Регионални търговско-промишлени палати (камари) могат да образуват съвместни фондове за финансиране на целеви програми и дейности.
Член 8. (1) Член/ове на Управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата се номинира/т за член/ове на Управителния съвет на Палатата.
(2) Член/ове на управителните съвети на регионалните браншови организации се номинира/т за член/ове на Управителния съвет на Палатата. 

РАЗДЕЛ V ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Членство
Член 9. Членуването в Палатата е доброволно.
Член 10. (1) Членовете в Палатата са преки, асоциирани, почетни и член-кореспонденти.
(2) преки членове на Палатата могат да бъдат:
1. физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;
2. фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност;
3. физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност.
(3) Членовете на организациите по т.2 от предходната алинея стават членове на Палатата по реда на този Устав.
(4) Почетни членове на Палатата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина - изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на нейните цели и задачи.
(5) Асоциирани членове са действащи фирми, вписани от Палатата в доброволния търговски регистър.
(6) Член-кореспонденти на Палатата могат да бъдат български и чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и други подобни, с които Палатата поддържа активно сътрудничество.
(7) Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.
Член 11. (1) Лицата по чл. 10, ал. 2, т.т. 1 и 2 се приемат за членове на Палатата въз основа на писмена молба до Изпълнителния директор, в която кандидатът заявява, че приема Устава и доброволно ще спазва неговите разпоредби, както и Кодекса по етика в стопанската дейност. Към молбата се прилагат доказателства относно основанията, на които кандидатът осъществява своята дейност. Членственото правоотношение възниква след решението на Изпълнителния директор и заплащането на годишния членски внос.
(2) Отказът на Изпълнителния директор да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва в 14-дневен срок от уведомлението пред Управителния съвет.
(3) Асоциирани членове на Палатата се приемат въз основа на молба-заявление до председателя. Членственото правоотношение възниква след резолюцията на председателя и заплащането на членския внос, както и след вписването в Единния търговски регистър.
(4) Преки членове по чл.10, ал.2, т.3, почетни членове и член-кореспонденти на Палатата се приемат по предложение на Изпълнителния директор, със съгласието на физическото или юридическото лице и с решение на Управителния съвет.


Права и задължения на членовете
Член 12. (1) Преките, почетните, асоциираните членове и член-кореспондентите на Палатата имат право:
1. да ползват с предимство, безплатно и/или с намаление услуги на Палатата;
2. да участват в мероприятия на Палатата;
3. да получават информация от Управителния съвет и Изпълнителния директор за дейността на Палатата;
4. да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им;
5. да посочват при необходимост членството си в Палатата в свои документи;
6. да участват в работата на съветите към Палатата и да ползват тяхното съдействие при осъществяване на дейността си.
(2) Преките членове на Палатата, освен правата по ал. 1, имат и следните допълнителни права:
1. да участват лично или чрез законния им представител в Общото събрание;
2. да бъдат избирани лично или законния им представител в управителните и контролни органи на Палатата;
3. на един глас, който се упражнява лично или от законния им представител.
(3) Всеки член на Палатата е длъжен:
1. да спазва изискванията на Устава и да изпълнява решенията на органите за управление на Палатата;
2. да съдейства за осъществяване целите и задачите на Палатата;
3. да предоставя на Палатата необходимата информация за своята дейност;
4. да спазва в своята дейност правилата на Кодекса по етика в стопанската дейност по отношение на търговските му партньори и на Палатата;
5. преките членове по чл. 10, ал. 2, т.т. 1 и 2 да заплащат членски внос в размер и срок, определен от Управителния съвет.
6. да предоставя средства за изпълнението на целеви програми и други колективни прояви, за които предварително е дал съгласието си.
7. да пази производствени и търговски тайни, станали му известни във връзка с участието му в дейността на Палатата в съответствие с изискванията на законодателството и правилата за коректно поведение.
Член 13. Асоциираните членове заплащат еднократен членски внос, съгласуван с Управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата. Членовете по чл. 10, ал. 2, т. 3, ал.ал. 4 и 6 не плащат членски внос.

Прекратяване на членството
Член 14. (1) Членството се прекратява при:
1. доброволно напускане - с едномесечно писмено предизвестие до Палатата;
2. отпадане - в резултат на невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Палатата;
3. прекратяване на Палатата;
4. при прекратяване на дейността, представляваща основание за членство в Палатата;
5. смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице-член;
6. изключване от Управителния съвет - при системни и груби нарушения на членствените задължения и груби нарушения на пазарната етика.
(2) отпадане е налице, когато член на Палатата:
0не заплаща членски внос в срок от три месеца от възникване на задължението и след надлежно уведомяване;
1 системно неучастие предполага три пъти неучастие без основателни причини в работата на Общото събрание, Управителния съвет или в друг орган, в който е избран. Неучастието се установява от протоколите на работата на съответния орган.
2 предприема системни действия, които ограничават работата на Палатата или продължително бездейства и не изпълнява своите задължения;
Уронва доброто име и авторитета на Палатата.
(3) Решението за прекратяване на членството с изкл. на Чл.14, ал.1, т.6 се взема от съответния орган на Палатата, който е взел решение за възникване на членството.
(4) При прекратяване на членството по т.т. 1 или 2 от ал. 1, Изпълнителният директор може да възобнови членството по молба на лицето.
(5) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.
Чл. 15. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване. 

РАЗДЕЛ VI УПРАВЛЕНИЕ


 

Органи на управление
Член 16. Органи на управление на Палатата са Общото събрание, Управителният съвет, Контролния съвет, Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор.

Общо събрание
Член 17. В Общото събрание участват преките членове - лично, чрез законния им представител или чрез изрично упълномощен от тях представител.

Член 18. (1) Редовно Общо събрание се свиква най-малко един път на пет години от Управителния съвет.
(2) Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет или по искане най-малко на една трета от членовете или на Контролния съвет. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Палатата по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявление в сградата на Палатата и се обнародва в Държавен вестник най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, часа и дневния ред на събранието, както и данни по чия инициатива то се свиква.
(4) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете.
(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.
Член 19. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава на Палатата;
2. одобрява програма за дейността на Палатата;
3. приема финансовия и организационен отчет на Управителния и Контролния съвет за дейността на Палатата;
4. определя броя и избира членовете на Управителния съвет и Контролен съвет за срок от пет години;
5. приема бюджета на Палатата за срок от пет години;
6. приема решения за преобразуване и прекратяване на Палатата;
7. отменя решения на другите органи на Палатата, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Палатата;
(2) Гласуването се извършва при спазване на разпоредбите на чл.28 от ЗЮЛНЦ.
(3) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство, а по т. т. 1 и 6 - с мнозинство две трети от присъстващите.

Управителен съвет
Член 20. (1) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани физически лица - представители на членовете - юридически лица, преките членове - физически лица, респективно - техните законни представители. Юридическите лица, които са членове на Палатата, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Палатата.
(2) Броят на членовете по Чл.10, ал.2 т. 3 в Управителния съвет не може да бъде по-голям от половината от общия брой членове.
(3) Управителният съвет се свиква най-малко един път на шест месеца по предварително оповестен дневен ред. Извънредни заседания на Управителния съвет се свикват по инициатива на: една трета от членовете на Управителния съвет; на Контролния съвет; на Председателя на Управителния съвет; на Изпълнителния директор. В този случай членовете на Управителния съвет трябва да бъдат уведомени за датата, часа и проекта за дневен ред най-малко 48 часа предварително.
(4) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.
(5) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от присъстващите членове на Управителния съвет не по-късно от 14 дни от датата на заседанието. Копие от протокола се съхранява в деловодството на Палатата и е достъпен за всеки член на Управителния съвет.
(6) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите. Решенията по Чл. 21, ал. 1, т.т. 12, 15 се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.
(7) Решенията по чл. 21, ал.1, т.т. 5, 8 и 11 се вземат с мнозинство от всички членове.
(8) Решенията на Управителния съвет могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.
Член 21. (1) Управителният съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него;
2. приема годишни финансови и организационни отчети на Изпълнителния директор;
3. предлага за одобрение на Общото събрание отчет за дейността си, проект за програма и проект за бюджет;
4. приема правилници за дейността на Палатата;
5. определя размера на членския внос;
6. членовете на Управителния съвет избират помежду си Председател на Управителния съвет и Заместник председател, които трябва да са изтъкнати личности с опит в стопанската дейност;
7. определя адреса на сдружението;
8. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на Устава;
9. избира, освобождава и контролира дейността на Изпълнителния директор на Палатата;
10. определя организационната структура и щатното разписание на Палатата;
11. при прекратяване на Палатата извършва ликвидация или упълномощава определено лица за това.
12. образува, реорганизира и прекратява търговски дружества на Палатата;
13. създава съвети, комисии и други помощни органи на Палатата и утвърждава правилници за тяхната работа;
14. образува целеви парични фондове и се разпорежда с тях;
15. взема решения за придобиване на недвижими имоти на Палатата и кандидатстване за кредити;
16. взема решения за участие на Палатата като колективен член в съюзи, обединения, сдружения;
17. утвърждава международни договори и споразумения;
18. изпълнява други функции, предоставени му от Общото събрание;
Чл.22. До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си, независимо че мандатът му е изтекъл.

Председател и Заместник председател на Управителния съвет
Член 23. (1) Председателят на Управителния съвет:
1. представлява Палатата сам или заедно с Изпълнителния директор в страната и чужбина;
2. ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. съгласува взаимоотношенията между Палатата и Българска търговско-промишлена палата - София и предлага на Управителния съвет на Палатата проекти за решения, насочени към единение със системата на Българска търговско-промишлена палата и Регионалните търговско-промишлени палати (камари)
4. сключва договор за управление от името на Палатата с Изпълнителния директор, разрешава отпуските му и командирова в чужбина Изпълнителния директор и членовете на Управителния съвет.
5. решава други въпроси, възложени му от Управителния съвет.
(2) Заместник председателят на Управителния съвет замества Председателя при необходимост, но не по-дълго от шест месеца.
(3) Председателят и зам.-председателят могат да упражняват функциите си и на обществени начала.


Изпълнителен директор
Член 24. (1) Изпълнителният директор:
1. осъществява непосредственото ръководство на дейността на Палатата в съответствие с този Устав, действащото законодателство, решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет.
2. отчита финансовата си и организационна дейност пред Управителния съвет;
3. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
4. участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас, в случаите когато не е негов член;
5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Палатата. Поощрява с награди и налага наказания на служителите на Палатата;
6. сключва временни договори с трети лица, които осъществяват дейности по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
7. разрешава отпуските и командирова служителите на Палатата;
8. разглежда и взема решения по въпроси, поставяни от членовете;
9. взема решения но текущи организационни и финансови въпроси;
10. изготвя и предлага за утвърждаване от Управителния съвет тарифи за извършваните от Палатата услуги;
11. приема нови преки членове и предлага на Управителния съвет за приемане преки членове по Чл.10, ал.2, т.3, почетни членове и член-кореспонденти;
12. внася в Управителния съвет предложения за изключване на членове на Палатата;
13. докладва пред Управителния съвет и Общото събрание за получените през отчетния период дарения и начина на използването им;
14. изпълнява и други функции, предоставени му от Управителния съвет.
(2) Изпълнителният директор не може да заема друга платена длъжност, освен с изрично решение на Управителния съвет.
(3) Изпълнителният директор представлява Палатата сам или заедно с Председателя на Управителния съвет в страната и чужбина. 

РАЗДЕЛ VII КОНТРОЛНИ ОРГАНИ


 

Член 25. (1) Контролен орган на Палатата е Контролният съвет.
(2) За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на Общото събрание.
(3) Контролният съвет:
1. контролира организационната дейност на Палатата, съобразно настоящия Устав и решенията на органите за управление;
2. контролира финансово-счетоводната дейност на Палатата, в съответствие с утвърдения бюджет и нормативните актове;
3. представя свое становище пред Общото събрание и Управителния съвет по отчетите на Управителния съвет и Изпълнителния директор;
4. отчита своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет;
5. представя становище по възражения на членове на Палатата срещу решения на органите за управление;
6. избира Председател между членовете си, който има право да присъства на заседания на Управителния съвет и Общото събрание. 

РАЗДЕЛ VIII ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА

 

Член 26. Имуществото на Палатата се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книжа, делови участия, други права и задължения.
Член 27. (1) Средствата за издръжката на Палатата се осигурява от:
1. еднократен и годишен членски внос;
2. дарения, в това число и във валута, ако волята на дарителя е такава;
3. дивиденти и отчисления от печалбата на собствени фирми на Палатата;
4. такси за извършени услуги на членовете или други физически и юридически лица, свързани с предмета на дейност на Палатата съгласно чл. 5 на настоящия Устав, в т.ч. комисионни за посредническа, маркетингова и др. под. дейност;
5. финансирания по български и международни програми;
6. продажба на имущество, лихви и др;
7. други законни приходи.
(2) Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения, завещания и др. подобни в полза на Палатата, които се приемат от Председателя на Управителния съвет, Изпълнителния директор и Главния счетоводител. Даренията могат да бъдат правени с условие за начина на използването им в съответствие с целите на Палатата. Когато с дарението се учредява специализиран фонд, награда, или се финансира целева програма, дарителят може да определи наименованието им.
(3) Членовете могат да внасят за дейността на Палатата недвижими и движими вещи.
Член 28. Финансовата дейност на Палатата се извършва в съответствие с годишната финансова програма, одобрена от Управителния съвет и законодателството на страната.
Член 29. Палатата може да образува самостоятелни или съвместни целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове.
Член 30. Източниците за финансиране на прояви и дейности, възложени от държавни и местни органи, се определят от тях.
Член 31.Палатата отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и образуваните от нея фирми, както и членовете и фирмите не отговарят за задълженията на Палатата. Тя не отговаря и за задълженията на Българска търговско-промишлена палата - София.
Член 32. Палатата не разпределя печалба. 

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ


 

Член 33. Палатата се прекратява:
(1) По решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
0С решение на Окръжния съд по седалището на Палатата, когато:
1извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или добрите нрави;
2е обявена в несъстоятелност.
(2) При прекратяването Управителният съвет, или определено от него лице извършват ликвидация.
(3) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя между преките членове на Палатата по равно. 

РАЗДЕЛ X ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Член 34. (1) Палатата има кръгъл печат с наименованието й на български и английски език.
(2) Емблемата на Палатата е изпълнена в син цвят.
Член 35. Действащият към настоящия момент Управителен съвет на Палатата се смята за легитимен съгласно настоящия устав до изтичане на тригодишния срок, за който е избран.
Член 36. Член-кореспондентите на Палатата, избрани по стария устав, получават статут на преки членове съгласно Чл.10, ал.2, т.3 на настоящия устав.
Член 37. За неуредените от настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Настоящият устав е приет от Общото събрание, състояло се на 19.12.2001 г

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information