1

CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

CAR CAREERs - Permeability and connection to tertiary education of qualification frameworks in the automotive sector with exposure and documentation of domain related qualifications and vocational acting competencies

1


Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проект от Европейската програма Леонардо да Винчи за учене през целия живот: “CAR CAREERS - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионални компетентности”. Проектът е продължение на приключилия вече проект по същата програма: “ECVET – РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И ТРАНСФЕР НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР”.

Партньори по проекта:
Институт за технологии и образование към Университет Бремен, Германия – координатор на проекта, Габровска търговско-промишлена палата, IBW - Институт за изследване на професионалното образованието Виена, Австрия, CREDIJ - Регионален център за развитие, образование и интеграция на младежта Париж, Франция, Конфедерация на синдикатите в публичния сектор – Любляна, Словения, IG METAL – синдикат на работниците от металообработвмащата промишленост гр. Франкфурт на Майн, Германия. Проектът е посветен на връзката между професионалното и висшето образование в автомобилния сектор.

Цели на проекта:
- анализ на връзката на Европейската секторна квалификационна рамка, както и на секторните национални квалификационни рамки в автомобилния сектор с висшето образование чрез сравняване на свързаните със сектора квалификации и компетентности;
- разработване на връзка на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и националните квалификационни рамки (НКР) в автомобилния сектор с висшето образование;
- идентифициране характеристиките на резултатите от ученето, придобити чрез неформално и самостоятелно учене;
- идентифициране на интересите на ниво сектор, фирма и индивид (т.е. на макро, мезо и микро ниво) от неформално и самостоятелно учене, както и валидиране на неформалното и самостоятелно учене (икономически, социални, демографски и технологични фактори);
- разработване на свързана със секторните ЕКР и НКР концепция за признаване на резултатите от неформалното и самостоятелно учене;
- разработване на секторни ЕКР и НКР, които интегрират иновативната концепция за “трансфер и прозрачност на квалификациите”, т.е. връзка с висшето образование и признаване на резултатите от неформалното и самостоятелно учене.

Период:
01.03.2009 – 28.02.2011 г.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.