EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT  (ELE-55+)


Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 


Необходимост:
Поради застаряващата работна сила в Европа се налага да се предложи гъвкава среда за повишаване на трудоспособността, тъй като много европейски МСП и заети лица над 55-годишна възраст не са подготвени да отговорят на това предизвикателство. От една страна МСП не ценят своите по-възрастни работници заради съществуващите стереотипи и липса на знания и възможности за управление на тази част от работната сила. Те се оказват уловени в “демографския капан” без да знаят как да управляват своята работна сила с нов профил: все повече възрастни работници над 55 години и все по-малко млади работници. От друга страна заетите лица над 55 години не са много склонни да останат по-дълго време на работа поради липса на по-гъвкави възможности за заетост и липса на отговарящи на новите реалности умения.
 
Целеви групи:

• Заети лица над 55 годишна възраст]
• мениджъри и специалисти от отдел Човешки ресурси в МСП=

  
Цели:
- Да се разработи подкрепяща учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55-годишна възраст, за да се насърчи трудовате заетост на по-възрастните работещи в европейски мащаб. По този начин те ще могат да останат по-дълго на работа и ще бъдат използвани като ценен човешки ресурс в МСП, които ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на фирмите, развитието на личността и подобряване на благосъстоянието на работната сила над 55 години.
- Да се разработят учебни материали и ресурси за двете целеви групи.
- Да се разработят електронни бази от данни за двете целеви групи.
- Да се предостави възможност на двете целеви групи да обсъждат проблемите си и да споделят опит както на национално, така и на европейско ниво.
- Да се използват оптимално възможностите на ИКТ за учебни цели.
- Да се насърчи промяната в нагласите на работодателите и работниците по отношение на имиджа на работната сила над 55 години.
- Да се представят атрактивни възможности за професионално обучение на работодателите и работниците.

Учебни модули:
- Управление на възрастта;
- Социални компетенции;
- Компютърни умения за възрастни;
- Английски език за възрастни;
- Физически дейности и здравни въпроси.

Мултифункционална електронна платформа
- търсене и предлагане на работни места;
- национално и европейско законодателство;
- консултиране;
- дискусионен форум;
- обучение.

Очаквани ползи:

МСП и работещите над 55 години ще разполагат с възможности за учене през целия живот, за да могат да повишат тяхната трудоспособност.

Мениджъри и специалисти в отдел “Човешки ресурси” на МСП


- ще осъзнаят по-добре и ще станат по-толерантни към своята застаряваща работна сила;
- ще използват по-добре законодателните инструменти, за да задържат работната си сила;
- ще могат по-лесно да търсят компетентни работници над 55-годишна възраст и да ги използват като ценен човешки ресурс;
- ще могат да променят нагласата си по отношение на новия имидж на работещите над 55 години и ще ги възприемат като продуктивни, креативни и полезни за бизнеса и обществото.

Заети лица над 55 години
- ще придобият нови умения и ще усъвършенстват компетенциите си, за да отговорят на предизвикателствата на работните места в европейското общество, основано на знанието;
- ще разполагат с повече и по-гъвкави въможности за заетост;
ще могат да променят нагласата си по отношение на трудовата заетост и ще са склонн да останат по-дълго на работа и да участват по-активно в процеса на учуну през целия живот.

 
Продължителност:
ноември 2008 – октомври 2010 г.
 
Партньори:
България:     Технически университет Габрово;
България:     Габровска търговско-промишлена палата;
Германия:     WBS TRAINING, Дрезден;
Испания:       Femxa Formacion S.L., Виго;
Италия:        Pixel Associazione, Флоренция;
Полша:         Danmar Computers, Rzeszow;


Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.