English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Габровска област има добре развита техническа инфраструктура.

Транспортът е автомобилен и железопътен.

Поради благоприятното географско положение на областта в географския център на България е възможна бърза връзка с летищата и речните и морски пристанища.

Енергийната система се състои от електропроизводство и електроснабдителна мрежа, топлофикационна система, газоразпределителна мрежа.

Почти всички населени места (с изключение на малките планински села и махали) в региона имат водоснабдителна и канализационна мрежа.

Телекомуникационните услуги са много добре развити. Телефонизацията е над средната за страната. Има добро покритие от мобилните оператори и Интернет.

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

Общи данни:
  общо - 1106 км. пътища;
  асфалтова настилка - 980 км;
  I клас - 77 км;
  II клас - 28 км;
  III клас - 211 км;
  IV клас - 790 км.
Основен транспортен възел
Тук се пресичат две от основните пътни артерии - част от европейската пътна мрежа:
Е-85 - част от Транс-европейския транспортен коридор Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Габрово - Димитровград и отклонения към Гърция и Турция.
Автомагистрала "Хемус" - от София до Варна.
В началото на прохода "Шипка"

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

  На европейската железопътна линия СЕ 95 - преминава през Дряново и Трявна;
  Отклонение от Царева ливада за Габрово.

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

Разстояния до летищата в България:
  Горна Оряховица - 60 км;
  София - 220 км;
  Варна - 230 км;
  Бургас - ....км;
  Пловдив - ....км.

ВОДЕН ТРАНСПОРТ

Разстояние до речни пристанища на р. Дунав:
  Русе - .....км;
  Видин - ....км;
  Лом - ....км.

Разстояние до морски пристанища:
  Варна - .....км;
  Бургас - ....км.

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

  Топлоелектрическа централа Габрово - с мощност .......kW. Включена в националната електроенергийна система. (връзка към фирми - ТЕЦ Габрово);
  ВЕЦ Бедек - Трявна - ........;
  ВЕЦ ........;
  Електроразпределение - клон Габрово (връзка към фирми). Осигурява разпределението на електроенергията до консуматора - трифазна/еднофазна 380/220V;
  Всички населени места са снабдени с електроенергия;
  Системата има ресурс за включване на нови големи консуматори;
  Стабилни параметри на системата;
  Държавна собственост на предприятията от отрасъла;
  Държавно регулирани цени на електроенергията.

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Топлофициран е само част от гр. Габрово. Държавно регулирани цени.

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Газифициран е само част от гр. Севлиево. Газификацията на Габровски регион е инфраструктурен проект и касае основно териториите на общини Дряново, Габрово и Трявна.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Габровска област разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници, но съществуващата водоснабдителна мрежа в някои от населените места е остаряла, с много течове и разходи по текущи ремонтни работи. През областта протичат реките Янтра, Видима, Росица, Тревненска....

Трайно решаване на проблема с питейната вода може да се постигне с изпълнението на проектите за довършване и частичната реконструкция на язовирите, включени в Областния план за развитие. Тези инфраструктурни проекти ще осигурят вода за битово и промишлено потребление, напояване и енергодобив.

Цените се определят на регионално ниво.

Предприятията за водоснабдяване и канализация са собственост на държавата и общините.

ТЕЛЕФОННА МРЕЖА

  телефонна плътност - 32 телефонна поста на 100 жители (над средното за страната);
  всички населени места са включени в системата за национално автоматично телефонно избиране;
  предоставяне на всички видове цифрови телефонни услуги: обикновени цифрови телефонни постове; ISDN-телефонни постове (основен и първичен достъп); цифрови наети линии и др.;
  държавно регулирани цени до приватизацията на БТК.

МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ

  GSM-оператора "МОБИЛТЕЛ" ЕАД - почти 100 % покритие;
  клетъчната телефонна мрежа МОБИФОН на Радиотелекомуникационна компания "МОБИКОМ" - почти 100 % покритие;
  GSM-мрежата ГЛОБУЛ на "Космо България Мобайл" ЕАД - покрива около 75 % от региона (с изключение територията на Община Трявна), с тенденция в близко време да се постигне 100 % покритие.

ИНТЕРНЕТ-доставчици

  Покриват четирите големи селища на областта - Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново;
  По-важните ИНТЕРНЕТ-доставчици в региона са "ЕДАСАТ" ООД, "ЦИФРОВИ СИСТЕМИ" ООД, "СТЕМО" ООД и "ЛИРЕКС НЕТ" ЕООД.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information