Членство

Членство в ГТПП

Габровската търговско-промишлена палата (ГТПП) е доброволно сдружение на физически и юридически лица за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на техните стопански интереси.  Чрез Палатата те получават възможност за обединение на позициите си по разрешаването на въпроси, отнасящи се до дейността им.

Палатата е в структурата на единната система на Българска търговско-промишлена палата – София и Регионалните търговско-промишлени палати (камари) в страната. ГТПП е колективен член на Българска търговско-промишлена палата – София, която от своя страна е редовен член на международната Търговска камара – Париж и на редица други международни организации.

Членството в ГТПП е доброволно. Съгласно Устава на ГТПП членовете на Палатата са преки, асоциирани, почетни и член-кореспонденти.

Услуги за членовете

Членовете на Палатата имат право да ползват с предимство, безплатно и/или на преференциални цени нейните услуги (линк към Услуги), да участват и/или да инициират организирането и провеждането на мероприятия и дискусии по теми, засягащи стопанските им интереси, да получават информация за дейността на ГТПП, да посочват при необходимост членуването си в Палатата и др.

Като пряк член на ГТПП вие имате право:

 • На глас в Общото Събрание на Палатата;
 • Асоциирано членство в БТПП;
 • Право да внасяте предложения за промени в законодателството, защита на интересите ви пред местните и държавните институции и власти;
 • Представяне на фирмите-членове пред търговски партньори в страната и чужбина, чуждестранни мисии и др.
 • Регулярно получаване на специализирана бизнес информация по електронен път за предстоящи прояви, както и за бизнес срещи, икономически форуми, бизнес посещения, фирмени обучения, семинари, презентации и др. събития, организирани от ГТПП и от други организации;
 • Отстъпки от цените на всички бизнес услуги, предлагани от нас;
 • Преференциално участие в бизнес-делегации в чужбина и срещи с гостуващи бизнес-делегации от чужбина;
 • Безплатно участие в семинари по проекти;
 • Безплатно представяне на фирмата на сайта на Палатата, както и публикуване на новини от фирмата – постижения и успехи, актуална информация и др. Отстъпка за публикуване на рекламни карета във всички информационни издания и сайта на ГТПП в размер до 50% от стандартната цена;
 • Включване в бази данни за бизнес-коопериране;
 • Участие с предимство в бизнес-проекти на Палатата;
 • Издаване на референции и удостоверения, че фирмата е член на Палатата, както и право за ползване логото на Палатата с надпис “Член на ГТПП”, при информационни и рекламни материали на фирмата;

Заявление за пряко членство

Членският внос е в размер на:

 • 100 лв. – за микропредприятие;
 • 120 лв. – за малко предприятие
 • 150 лв. – за средно и голямо предприятие.

Сумата може да бъде заплатена:

 • в брой в касата на Палатата;
 • преведена по банков път:

IBAN: BG25BUIN80121017566010
Алианц Банк България АД
Клон БЦ Габрово

Асоциираните членове на Палатата са вписаните в Единния търговски регистър на БТПП лица, които извършват стопанска, и/или нестопанска дейност – търговци, граждански дружества, юридически лица с нестопанска цел.

За контакти:
тел.: 066 80 31 42;
e-mail: 

Настройки за бисквитките