Единният европейски пазар навършва 30 години

04.01.2023

Прочети повече

Тази година ЕС отбелязва 30-ата годишнина на своя единен пазар — едно от основните постижения на европейската интеграция и един от основните му двигатели. Създаден на 1 януари 1993 г., единният европейски пазар позволява на стоките, услугите, хората и капиталите да се движат свободно в ЕС, като улеснява живота на хората и открива нови възможности за предприятията.

В продължение на 30 години единният пазар доведе до безпрецедентна пазарна интеграция между икономиките на държавите членки, която служи като двигател за растеж и конкурентоспособност и подкрепя икономическата и политическата мощ на Европа на световно равнище. Той също така изигра ключова роля за ускоряване на икономическото развитие на новите държави-членки, които се присъединиха към ЕС, премахване на бариерите за навлизане на пазара и стимулиране на растежа.

Съвсем наскоро единният пазар беше от съществено значение за подпомагането на Европа да се справи с пандемията от COVID-19 и енергийната криза, произтичаща от нахлуването на Русия в Украйна. Запазването и укрепването на целостта на единния пазар ще продължи да бъде от съществено значение, за да се даде възможност на Европа да отговори на новите предизвикателства по координиран начин и да продължи да подкрепя конкурентоспособността на европейските икономики.

Благодарение на единния пазар ЕС успя да подобри живота на всички европейци, включително чрез:

  • Ускоряване на прехода към по-екологична и по-цифрова икономика: Европейският зелен пакт е стратегията за растеж на ЕС. Въз основа на предложенията на ЕС „Готови за 55“ и „Цифрово десетилетие“ ЕС въвежда регулаторна рамка, която да подкрепи екологичния и цифровия преход в Европа. Промишлената стратегия придружава промишлеността на ЕС в тези преходи. Единният пазар също така спомага да се гарантира непрекъснатото наличие на основни суровини за нашите предприятия, включително на суровини от изключителна важност и авангардни технологии като полупроводниците.
  • Гарантиране на висока безопасност и водещи световни технологични стандарти: Законодателството на ЕС позволява на потребителите да се доверят, че всички продукти на единния пазар са безопасни и се основават на високи стандарти за защита на околната среда, труда, личните данни и правата на човека. Тези правила и стандарти често се възприемат по целия свят, което дава на европейските предприятия конкурентно предимство и засилва световната позиция на Европа, като същевременно насърчава надпреварата към върха по отношение на стандартите. Днес ЕС определя световните стандарти.
  • Реагиране на последните кризи с безпрецедентна бързина и решителност: Справянето с последните кризи като пандемията от COVID-19 и настоящата енергийна криза разчита на общ и координиран европейски подход. По време на COVID-19 запазването на вътрешните граници отворени и осигуряването на гладкото функциониране на единния пазар позволи ваксините, медицинското оборудване и други критични материали да достигнат до нуждаещите се. Днес отговорът на Европа на енергийната криза се основава на плана REPowerEU, който разчита на силата на единния пазар за съвместното снабдяване на ЕС с по-диверсифицирани енергийни източници и значително ускоряване на разработването и внедряването на чиста и възобновяема енергия. Това вече доведе до намаляване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива.

През декември 2022 г., по време на началото на поредицата от събития за отбелязване на 30-ата годишнина на единния пазар, Комисията представи аналитичен документ за състоянието на единния пазар 30 години след неговото създаване и ролята му на двигател на устойчивостта на ЕС. През 2023 г. ще се проведат многобройни дебати, изложби и кампании, организирани съвместно със заинтересованите страни в целия ЕС, за да се насърчат успехите на единния пазар и да се ангажират гражданите в обсъждането на неговото бъдеще. В този контекст Комисията ще публикува съобщение, в което ще представи значителните постижения и ползи от единния пазар, като същевременно ще установи пропуските в изпълнението и бъдещите приоритети за единния пазар, които да продължат да играят ключова роля.

Единният пазар е създаден на 1 януари 1993 г. като последва подписването на Договора от Маастрихт на 7 февруари 1992 г. Първоначално 12 държави от ЕС съставляваха единния пазар: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Обединеното кралство. Днес единният пазар включва 27 държави членки, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, като Швейцария има частичен достъп.

 

Настройки за бисквитките