Среща на партньорите по проекта в България – София (18 и 19 октомври 2011 г.)

Начало на събитието:
18/10/2011
Край на събитието:
19/10/2011
Обща информация:

Срещата на партньорите по проекта в България се проведе на 18 и 19 октомври 2011 г. в Централ парк хотел София. На срещата бяха обсъждани няколко важни теми, от които зависи по-нататъшната работа по проекта: 1. Разработване на методи за разработка на Секторни квалификационни рамки (СКР), ориентирани към резултатите на ученето. От българска страна беше представена методология за реформулиране на Държавните образователни изисквания, за да отговорят на изискванията за обучение, ориентирано към резултатите.

В дискукиите беше подчертано, че ориентирането към идентифициране на процесите е основната предпоставка за развитие на методите. Анализ на работните процеси, дефиниране на основните (core work processes) работни процеси, компетентности и професионални стандарти са мегоди, които подпомагат формулирането на професионални профили, ориентирани към резултатите, и допринасят създаването на СКР. 2. Разработка на методи и инструменти за координиране (съотнасяне) на НКР, СКР и ЕКР. Представено беше състоянието във всяка от партньорските страни.

За Италия стратегията за съотнасянето на квалификационните рамки е чрез създаването на “единици, модули” (units) на компетентностите. От Областната администрация в Кьолн беше представен пример за съотнасяне на германската към европейската квалификационна рамка.

В Австрия секторни КР няма, ориентирано към резултатите обучение през дуалната система се осигурява от самата система, структурата и процесите на професионалното обучение. В края на дискусията партньорите се съгласиха, че инструментите за координиране на СКР с НКР и ЕКР ще използват базиран върху работата подход. Създаването на домейни с основни процеси, специфични копетентности и стандарти може да се съотнесе към общите компетентности или професионални стандарти. Освен усилената работа по проекта, партньорите успяха, макар и за кратко, да се запознаят и със забележителностите на София.

Програма на срещата

Настройки за бисквитките