ECLAT-ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ОДИТ

Начало на проекта:
01/11/2006
Край на проекта:
01/11/2008
Обща информация:

Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта ECLAT заедно с представители на още четири европейски страни. Проектът цели повишаване на конкурентоспособността на експортно ориентирани малки и средни предприятия  (МСП) в България, Латвия и Португалия чрез подпомагането им при идентификацията на езиковите и културни бариери, възникващи при международната търговия и намиране на специфични, рентабилни решения на комуникационните им проблеми чрез ефективна схема за комуникационен одит. 
Малките и средни предприятия са сектор, който традиционно изпитва сериозни езикови бариери в международната търговия. Те водят до загуба на бизнес възможности при 20% от МСП в ЕС. В проучвания, проведени по няколко европейски проекта (EDUCIDATE, ELISE и REFLECT), голям брой фирми заявяват, че срещат езикови и културни бариери.
Провеждането на езикови одити има за цел да даде възможност на МСП да повишат конкурентноспособността си и по този начин да им осигури възможности за разширяване на бизнеса им и запазване нивото на заетост. 

Продължителност: ноември 2006 – ноември 2008 г.

Описание на проекта

Необходимост:
Малките и средни предприятия са сектор, който традиционно изпитва сериозни езикови бариери в международната търговия. Те водят до загуба на бизнес възможности при 20% от МСП в ЕС. В проучвания, проведени по няколко европейски проекта (EDUCIDATE, ELISE и REFLECT), голям брой фирми заявяват, че срещат езикови и културни бариери.
Провеждането на езикови одити има за цел да даде възможност на МСП да повишат конкурентноспособността си и по този начин да им осигури възможности за разширяване на бизнеса им и запазване нивото на заетост.

Целеви групи:
– МСП, осъществяващи износ;
– Търговския сектор, който търси възможности да увеличи експорта си, в частност вътре-общностната търговия в ЕС.

Бенефициенти:
– малки предприятия с до 250 служители, които изнасят продукцията си основно в Европа;
– малки консултантски фирми, мениджъри на МСП и фирми, предоставящи езикови услуги;
– Министерство на икономиката и Министерство на външните работи, търговско-промишлени палати.

ЦЕЛ:
Повишаване конкурентоспособността на МСП в три държави (България, Латвия и Португалия) чрез подпомагането им при идентификацията на езиковите и културни бариери, възникващи при международната търговия и намиране на специфични, рентабилни решения на комуникационните им проблеми чрез ефективна схема за комуникационен одит на МСП.

Задачи:
– пилотен Европейски комуникационен одит (“Езиков и комуникационен одит”) и схема за обучение на одитори;
– разработване на пълен набор обучителни материали на български език за одитори на комуникациите;
– обучение на 5 консултанти и езикови одитори за извършване на езикови и комуникационни одити в МСП;
– разработване на web-site за обмен на информация;
– пилотни Европейски езикови одити на 10 МСП;
– преглед, адаптиране и осъвременяване на съществуващите материали и ресурси на английски език;
– повишаване информираността на фирмите за нуждата от одит на експортната им комуникационна система (достатъчно ли е уеб-сайтовете им да са само преведени на чужд език или трябва да бъдат адаптирани и спрямо културните различия на потенциалните контрагенти);
– осигуряване на  on-line достъп на фирмите до многоезични източници на информация с цел подпомагане увеличаването на експортния им потенциал и преодоляване търговските бариери;
– разработване на уеб-базиран инструмент в помощ на фирмите за самооценка на нуждите им преди пристъпване към професионален одит;
– разработване на on-line помагало за акредитираните консултанти, достъп до инструменти, нужни за извършването на езиков и комуникационен одит.

Партньори:
Португалия:              Universidade Aberta, Лисабон;
Великобритания:    InterAct International;
Исландия:                STEFNA ehf;
Латвия:                     Латвийска търговско-промишлена палата;
България:                 Габровска търговско-промишлена палата.

Партньори

Universidade Aberta (UAb) – Португалски университет за дистанционно обучение със седалище в Лисабон, два регионални центъра – в Коимбра и Опорто и центрове за обучения в цялата страна. Един от най-големите национални “производители” на дидактически материали, видеокасети, аудио касети, CD-ROM, web сайтове, телевизионни и радио предавания.   (www.univ-ab.pt)
InterAct International (UK) – Консултантска компания от Великобритания, осигуряваща специализирани съвети на националните и европески правителствени организации за стратегиите по преодоляване на комуникационните бариери в търговията. Компанията има множество изследвания и езикови материали. (http://www.interactint.com)
STEFNA (IS)  – Исландска софтуерна компания, създадена през  2003. STEFNA е разположена в северната част на острова.  Има девет специалисти, пет от които са  програмисти.  (www.stefna.is)
Латвийска търговско-промишлена палата (LCCI) – неправителствена, политически неутрална организация, подпомагаща бизнеса от  различни сектори на територията на страната. .Палатата е най-голямата бизнес организация в Латвия.  Почти 1000 латвийски фирми са членове, сред  които водещите фирми във всички индустриални сектори на Латвия.  (www.chamber.lv)

Одити

 Кандидатстване и провеждане на езиков и комуникационен одит

Преди да кандидатствате за езиков и комуникационен одит (ЕКО) прочетете внимателно информационните ни документи (брошура), запознайте се с информацията, публикувана и на сайта на проект ECLAT.

 1. Попълнетезаявление за провеждане на ЕКОи въпросника за предварителен одит. В заявлението и въпросника попълнете възможно по-детайлна информация. Това ще даде възможност на одитора да се подготви предварително и ще спести престоя му при Вас по време на проверката на мястол
 2. Изберете си одитор от сертифицираните одитори.
 3. Изпратете попълнените документи:
  3.1 по пощата на адрес:
  Габровска търговско-промишлена палата
  ул.”Брянска” 30
  5300 Габрово
  3.2 на факс 066 / 80 31 42, 80 41 83.
  3.3 сканиран на е-mail:
 4. За първите десет фирми, които кандидатстват за провеждане на ЕКО в рамките на срока на проекта (до юли 2008 г.), одитът ще е безплатен.
 5. Свържете се с мениджъра на схемата, за да уточните подробности за посещението на одитора на място. Посещението на място е в период от един до два месеца от датата на получаване на заявлението.
 6. Провеждане на одита на място в съгласуван период. Командировъчните разходи на одитора са за сметка на одитираната фирма.
 7. Изготвяне и представяне на доклада от одита – в срок от 20 дни от датата на одита.
 8. Молим за обратна информация за проведения одит, като използвате приложения формуляр. Ще ни бъде от полза и ако отделите няколко минути, за да ни кажете мнението си за начина, по който се представи одитора ни. Вашите коментари ще са ни от полза, за да продължим да развиваме схемата. Ще Ви бъдем благодарни ако попълните и ни върнетевъпросника за след одитав срок от 7 дни от получаването на Доклада от одита. Моля, върнете ни въпросника по пощата, фо факс или мейл.

Мениджър на схемата:
Ганка Бакалова
ГТПП
ул. Брянска, 30
Тел./факс: 066 / 80 31 42, 80 41 83.
e-mail: 

 ОДИТОРИ

Първите български консултанти за езиков и комуникационен одит бяха обучени през ноември 2007 г.  Обучението се водеше от мениджъра на схемата във Великобритания г-н Робин Годфри. Комуникационните и културни особености за България бяха представени от г-жа Ангелина Пенчева – преподавател в Техническия университет в Габрово.
Обучението включваше теми като:  Как работи проектът;  Как да разбираме клиента; Комуникационна стратегия на фирмата;  Подготовка за одита;  Структуриране на одита;  Вербална комуникация;  Писмена комуникация;  Персонални взаимодействия; Въпроси от културно естество;  Локализация на уебсайта на фирмата;  Препратки;  Доклади от одита; Администриране на схемата.
Сертифицирането и регистрацията на одиторите от Британските търговско- промишлени палати стана на база показаните и усвоени в хода на обучението специални познания в областта комуникационните стратегии, процеса на износа като цяло, осведоменост за пазара, знания за потенциални решения, както и умения за  писане на доклади, за общуване и организационни и аналитични умения. От съществено значение бяха и комуникативните им компетентности и професионално поведение.
По проекта бяха обучени 6 консултанти от България:

Анелия Иванова е  магистър по английска филология, щатен преподавател по практически английски език във Великотърновския Университет, хонорован преподавател по английски език в Американски Колеж Аркус, гр.Велико Търново, мениджър и преподавател по английски език в Английска Школа Британика, гр.Велико Търново;
Консултант по Експортни комуникации от 30.10.2007 год.

Ирена Рашкова е преподавател по английски език в Технически Университет – Габрово. Освен това е съсобственик и директор на маркетинговия отдел на фирма АксимириСофт, където се занимава с преводаческа дейност, връзки с обществеността, маркетинг, стандартизация и консултиране по управление на проекти.
От 1996 г. работи в областта на управление на проекти и е координатор на множество европейски и национални проекти. Работи с групи в неравностойно положение – трайно безработни, пенсионери, работещи над 55 годишна възраст и др.
През 2000 г. специализира преподаване на английски език в Университета в Ковънтри, Великобритания, в рамките на европейска програма Еразъм.
Издава учебници по бизнес и общ английски език, по специализиран английски в областта на стандартите в ИКТ сектора, по европейска стандартизация и управление на проекти.

Лилия Братоева е обучител, сертифициран езиков одитор и обучител по предприемачество и управление на проекти; консултант и обучаващ в неправителствения сектор по теми за институционално укрепване, водене на преговори, управление на времето, разработване и управление на проекти.
През 2007г. е сертифицирана от Британската търговско-промишлена палата и Университетът на Норич за e-coach в областта на фирменото консултиране.
Участва като краткосрочен и дългосрочен експерт по техническата помощ на програми в сферата на професионалното образование и обучение.
Притежава магистърска степен “Мениджмънт на образованието за възрастни” и през 2008 година защитава дисертация на тема “Избор на решение за повишаване на конкурентоспособността на хотелиерската анимация”, като в резултат внедрява методологията в десет четиризвездни хотела по българското Черноморие.
Участва като обучител в сесии, семинарни дискусии и работни срещи и специализации в гр. Айзенщадт, Австрия, 2004г.; гр. Ковънтри, Англия, 2006г.; гр. Севиля, Испания, 2007г.; гр. Хелзингьор, Дания, 2004г.; гр. Шверин, Германия, 2005г.; гр. Асизи, Италия, 2006г. и гр. Глазгоу, Шотландия, 2007г. и др. Владее английски, немски и китайски език.

Николинка Хинкова е машинен инженер, специалност “Хидравлика и пневматика”. По специалността си работи около 4 години. В периода на прехода в България работи като: учител по английски език в ПМГ “Н. Гюзелев”, Габрово; технически редактор в издателство; преводач и технически сътрудник в различни фирми. От 1990 година активно се занимава с оформяне на документи и митническо представителство на фирма “СТС Холдинг груп” ООД и други фирми.
През 2003-2004 завършва дистанционен курс по финансов мениджмънт към университет Делауеър, САЩ. През 1999 г. участва в курс за мениджъри по персонала от източна и централна европа в Токио, а през 2005 завършва програма за мениджъри на глобални предприятия в Йокохама, Япония.
Участва като съдружник във фирма “Прима С Тур”, която се занимава с туризъм и хотелиерство, земеделска фирма “Агро фермер”.
През последните 5 години като заместник директор в “СТС Пак холдинг” ООД отговаря за съвместните предприятия на дружеството по света и за продажбите на машини за козметика, производството на завод “Мехатроника” АД.
Владее английски и руски език.

Стела Станчева завършва магистърска степен по Стопанско управление в Софийския Университет. Професионалния си опит трупа в сферата на професионалното обучение. В ролятя си на Мениджър обучение зад гърба си има редица национални и международни проекти, насочени към повишаване на квалификацията на персонала.
Специализира в разработването на стратегии за повишаване на комуникационните способности на служителите, а през 2008г. става и сертифициран езиков одитор.
От 2008 година заема длъжността Мениджър проекти в американската компания C3i Inc., където отговаря за въвеждането на нови и оптимизация на съществуващите процеси във фирмата.
Владее английски език.

Настройки за бисквитките