Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

Начало на проекта:
01/11/2008
Край на проекта:
01/10/2010
Обща информация:

Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта ELE55+ заедно с Техническия университет в Габрово (водещ партньор) и представители на още четири европейски страни. Проектът цели да даде възможност на МСП и заетите лица над 55-годишна възраст да отговорят на новите реалности на пазара на труда в Европа.Поради застаряващата работна сила в Европа се налага да се предложи гъвкава среда за повишаване на трудоспособността, тъй като много европейски МСП и заети лица над 55-годишна възраст не са подготвени да отговорят на това предизвикателство. От една страна МСП не ценят своите по-възрастни работници заради съществуващите стереотипи и липса на знания и възможности за управление на тази част от работната сила. Те се оказват уловени в “демографския капан” без да знаят как да управляват своята работна сила с нов профил: все повече възрастни работници над 55 години и все по-малко млади работници. От друга страна заетите лица над 55 години не са много склонни да останат по-дълго време на работа поради липса на по-гъвкави възможности за заетост и липса на отговарящи на новите реалности умения.

Описание на проекта

Необходимост:
Поради застаряващата работна сила в Европа се налага да се предложи гъвкава среда за повишаване на трудоспособността, тъй като много европейски МСП и заети лица над 55-годишна възраст не са подготвени да отговорят на това предизвикателство. От една страна МСП не ценят своите по-възрастни работници заради съществуващите стереотипи и липса на знания и възможности за управление на тази част от работната сила. Те се оказват уловени в “демографския капан” без да знаят как да управляват своята работна сила с нов профил: все повече възрастни работници над 55 години и все по-малко млади работници. От друга страна заетите лица над 55 години не са много склонни да останат по-дълго време на работа поради липса на по-гъвкави възможности за заетост и липса на отговарящи на новите реалности умения.

Целеви групи:

  • Заети лица над 55 годишна възраст
  • мениджъри и специалисти от отдел Човешки ресурси в МСП

Цели:

  • Да се разработи подкрепяща учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55-годишна възраст, за да се насърчи трудовате заетост на по-възрастните работещи в европейски мащаб. По този начин те ще могат да останат по-дълго на работа и ще бъдат използвани като ценен човешки ресурс в МСП, които ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на фирмите, развитието на личността и подобряване на благосъстоянието на работната сила над 55 години.
  • Да се разработят учебни материали и ресурси за двете целеви групи.
  • Да се разработят електронни бази от данни за двете целеви групи.
  • Да се предостави възможност на двете целеви групи да обсъждат проблемите си и да споделят опит както на национално, така и на европейско ниво.
  • Да се използват оптимално възможностите на ИКТ за учебни цели.
  • Да се насърчи промяната в нагласите на работодателите и работниците по отношение на имиджа на работната сила над 55 години.
  • Да се представят атрактивни възможности за професионално обучение на работодателите и работниците.

Учебни модули:
– Управление на възрастта;
– Социални компетенции;
– Компютърни умения за възрастни;
– Английски език за възрастни;
– Физически дейности и здравни въпроси.

Мултифункционална електронна платформа
– търсене и предлагане на работни места;
– национално и европейско законодателство;
– консултиране;
– дискусионен форум;
– обучение.

Очаквани ползи:

МСП и работещите над 55 години ще разполагат с възможности за учене през целия живот, за да могат да повишат тяхната трудоспособност.

Мениджъри и специалисти в отдел “Човешки ресурси” на МСП

– ще осъзнаят по-добре и ще станат по-толерантни към своята застаряваща работна сила;
– ще използват по-добре законодателните инструменти, за да задържат работната си сила;
– ще могат по-лесно да търсят компетентни работници над 55-годишна възраст и да ги използват като ценен човешки ресурс;
– ще могат да променят нагласата си по отношение на новия имидж на работещите над 55 години и ще ги възприемат като продуктивни, креативни и полезни за бизнеса и обществото.

Заети лица над 55 години
– ще придобият нови умения и ще усъвършенстват компетенциите си, за да отговорят на предизвикателствата на работните места в европейското общество, основано на знанието;
– ще разполагат с повече и по-гъвкави въможности за заетост;
ще могат да променят нагласата си по отношение на трудовата заетост и ще са склонн да останат по-дълго на работа и да участват по-активно в процеса на учуну през целия живот.

Продължителност:
ноември 2008 – октомври 2010 г.

Партньори:
България:   Технически университет Габрово;
България:   Габровска търговско-промишлена палата;
Германия:  WBS TRAINING, Дрезден;
Испания:    Femxa Formacion S.L., Виго;
Италия:       Pixel Associazione, Флоренция;
Полша:        Danmar Computers, Rzeszow;

Контакти

Габровска търговско-промишлена палата

За контакти:
Ганка Бакалова

5300 Габрово
ул. Брянска, 30
тел./факс: 066 80 31 42, 80 41 83;
e-mail:

 

Партньори:

Universidade Aberta (UAb) – Португалски университет за дистанционно обучение със седалище в Лисабон, два регионални центъра – в Коимбра и Опорто и центрове за обучения в цялата страна. Един от най-големите национални “производители” на дидактически материали, видеокасети, аудио касети, CD-ROM, web сайтове, телевизионни и радио предавания.   (www.univ-ab.pt)

InterAct International (UK)Консултантска компания от Великобритания, осигуряваща специализирани съвети на националните и европески правителствени организации за стратегиите по преодоляване на комуникационните бариери в търговията. Компанията има множество изследвания и езикови материали. (http://www.interactint.com)

STEFNA (IS)  – Исландска софтуерна компания, създадена през 2003. STEFNA е разположена в северната част на острова. Има девет специалисти, пет от които са програмисти.  (www.stefna.is)

Латвийска търговско-промишлена палата (LCCI) – неправителствена, политически неутрална организация, подпомагаща бизнеса от различни сектори на територията на страната. .Палатата е най-голямата бизнес организация в Латвия. Почти 1000 латвийски фирми са членове, сред които водещите фирми във всички индустриални сектори на Латвия. (www.chamber.lv)

Партньори

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО
Техническият университет Габрово е един от официално признатите университет в България. Той обучава за бакалавър, магистър, доктор в инженерните и социални науки, в бизнес администрацията.
ТУ има три факултета: Машиностроене и прецизно уредостроене; Електротехника и електроника; Стопански факултет, както и Департамент за езици и специализирани обучения. Има над 5000 студенти и над 250 преподаватели.

Адрес: Ул. “Хаджи Димитър”, 4
5300 Габрово
България
Web Site www.tugab.bg

Тел. +359 66 827 421
факс: +359 66 801 155
Контактно лице: Ирена Рашкова
Цветелина Петрова

 

Габровска търговско-промишлена палата

Габровската търговско-промишлена палата е създаден през септември, 1991 г. като неправителствена органзация. Нейната мисия е подпомагане на регионалното развитие представителство и защита на интересите на нейните членове пред местните и държавните власти, както и ускоряване на европейската интеграция на региона.
Членството в ГТПП е доброволно. Палатата е част от системата на търговско-промишлените палати в България.

ГТПП предлага на фирмите от региона широк спектър от услуги, част от които са:
1. Поддръжка на Търговския регистър на фирмите с външнотърговска дейност;
2. Подпомагане външнотърговската дейност на фирмите чрез издаване на различни документи;
3. Консултантски услуги за националното и чуждо търговско законодателство, промоция на фирмите и т.н.;
4. Обучителни курсове и семинари;
5. Лицензиран център за професионално обучение;
6. Европейски информационен център;
7. Управление на качеството и сертификация.

Адрес: 30 Bryanska St.
5300 Gabrovo
Bulgaria
Web Site http://www.chamber-gabrovo.com/

факс: +359 66 804183
Контактни лица: Галина Михнева
Ганка Бакалова

 

WBS TRAINING

WBS TRAININGе един от най-големите независими обучителни центрове в Германия. Има над 360 заети лица и над 900 външни обучители в 34 населени места в Германия. Има почти 30-годишна история и опит в професионалното обучение. Работи по множество проекти.

Адрес: Hugo-Junkers-Ring 5
01109 Dresden
Germany
Web Site http://www.wbstraining.de/

тел.: +49 / (0)351 / 888 63 60
факс: +49 / (0)711 / 666 23 35 164
Контактно лице: Joachim Diitrich

 

Femxa Formación S.L.

Femxa Formación S.L. е фирма, която се занимава с консултации и обучения за работници в цяла Испания.

Адрес: C/ Alcalde Gregorio Espino 50
Portal 1-4
36205 Vigo
Spain
Web Site http://www.grupofemxa.com/

тел.: 00 34 98…
факс: 00 34 986 219 390
Контактно лице: Mª Teresa Zas Iglesias

 

Pixel Associazione

Мисията на Pixel е да налага иновативен подход към обучението, образованието и културата чрез използването на ИКТ. Има патньорства с обучителни организации в цял свят. Акредитирани са от италианското Министерство на образованието, имат сертифицирана система за управление на качеството.

Адрес: Via Luigi Lanzi, 12 – 50134 Firenze (Italy)
Web Site http://www.pixel-online.net/

Тел..: + 39 05…
факс: +39 055.4628873
Контактни лица: Francesco Serrini
Elisabetta Delle Donne

 

Danmar Computers

Danmar Computers е малка частна фирма, специализирана в компютърно обучение в областта на информационните технологии и компютърните системи. Има 9 постоянно работещи лица и над 50 експерти в областта на обучението.

Адрес: Hoffmanowej 19
35-055 Rzeszów
Poland
Web Site http://www.danmar-computers.com.pl/

Тел..: +48 17 8…
факс: +48 17 852 54 29
Контактни лица: Malgorzata Miklosz
Krzysztof Ciapala

Настройки за бисквитките