Удължаване на срокове в Наредба № Н-18

30.12.2021

Прочети повече

В Държавен вестник  бр. 110 от 24.12.2021 г. (извънреден) е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18 от 2006 г.), в сила от 24.12.2022 г.

С нея са  удължени срокове, регламентирани с преходни и заключителни разпоредби, а именно :

§ 71, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.  (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г., посл. изм.)

§ 43, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.  (обн., ДВ, бр. 17 от 2021 г.)

Виж Мотивите за промените

Източник: Инфобизнес

Настройки за бисквитките