Промени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства

30.11.2021

В Държавен вестник. бр. 99 от 26.11.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Съгласно анотацията към проекта, публикувана на сайта на МТСП, извършените промени са във връзка с изпълнение на мярка № 139 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. 

Чрез тях се осигурява въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации.

Направени са  промени в трите приложения на наредбата, свързани с избора на лични предпазни средства (ЛПС) на работното място, с оглед техническото развитие и с цел да се осигури актуализиране и съгласуваност на терминологията и на структурата на трите приложения с новия Регламент (ЕС) 2016/425 относно производството и пускането на пазара на ЛПС, както и съгласуваност помежду им.

Източник: Инфобизнес

Настройки за бисквитките