Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2021г.

29.12.2021

Прочети повече

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% спрямо третото тримесечие на 2020 година. В индустрията увеличението е с 14.2%, в услугите – с 11.1%, и в строителството – с 14.6%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ – с 26.6%, „Образование“ – с 23.5%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.7%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – със 7.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо третото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14.1%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 12.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 27.5% за „Култура, спорт и развлечения“ до -8.6% за „Операции с недвижими имоти“.

Настройки за бисквитките