Индекс за навлизане на цифровите техноловии в икономиката и обществото (DESI)

01.12.2021

Индексът за навлизане на цифровите техноловии в икономиката и обществото (DESI) обобщава показателите за цифровите постижения на Европа и проследява напредъка на страните от ЕС.

От 2014 г. насам Европейската комисия наблюдава напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии чрез докладите за индекса за навлизане на цифровите техноловии в икономиката и обществото (DESI). Всяка година DESI включва профили на държавите, които подпомагат държавите членки при определянето на областите, изискващи приоритетни действия, както и тематични глави, предлагащи анализ на европейско равнище в ключови цифрови области, което е от съществено значение за обосноваване на политическите решения

Докладите за DESI 2021 се основават основно на данни за 2020 г. и представят състоянието на цифровата икономика и общество през първата година от пандемията. DESI 2021 е коригиран, за да отрази двете основни политически инициативи, които трябва да окажат въздействие върху цифровата трансформация в ЕС през следващите години: Механизмът за възстановяване и устойчивост (RRF) и Компасът на цифровото десетилетие (Digital Decade Compass).

Настройки за бисквитките