Информационен ден в Габрово по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“, част от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП)

03.07.2024

Прочети повече

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа организира информационна кампания по процедурата в редица градове, един от които е Габрово.

Информационният ден ще се проведе на 08 юли 2024 г. (понеделник), в Ритуална зала в сградата на община Габрово, от 11.30 до 13.30 часа (регистрация: 11.00 – 11.30 ч.).

Основна цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, като по този начин допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Основна информация:

– Общият бюджет на процедурата е 117,514,155 лв.

– Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15,000 лв.

– Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 150,000 лв.

– Максимален интензитет на съфинансиране:

– До 75% за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии.

– До 85% за предприятията от сектора на занаятите.

Допустими дейности:

– Придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер за подобряване на производствения капацитет.

– Насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията.

– Въвеждане на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Допустими разходи:

– Инвестиционни разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.

Срокове за кандидатстване:

– Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16 септември 2024 г.

Настройки за бисквитките