ПРОЕКТ ФАР „РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО”

Начало на проекта:
01/01/2008
Край на проекта:
01/12/2008
Обща информация:

“Добри актьори, ясни роли, подходящ сценарий – добро представление”

Формулирането и приложението на практика на ефективна регионална политика ще има решаваща роля в развитието на регионите и ефективното усвояване на Структурните фондове на Европейския съюз от България. Местните и регионалните държавни власти и институции трябва да създадат модерна администрация и система на управление на регионално ниво. Тя включва “прилагането на принципите на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива в процеса на планиране, програмиране, финансиране, мониторинг и оценка”.
Партньорството
 е водещ принцип в регионалната политика за развитие и предпоставка за постигане на практика на децентрализацията. Проектът ще допринесе до “повишаване на партньорската среда” и капацитета на местните заинтересовани страни за по-добро местно и регионално развитие.

Продължителност: Януари – декември  2008 г.

Описание на проекта

Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта.
Проектът цели “повишаване на партньорската среда” и капацитета на местните заинтересовани страни за постигане на по-добро местно и регионално развитие.

 Необходимост:
Формулирането и приложението на практика на ефективна регионална политика ще има решаваща роля в развитието на регионите и ефективното усвояване на Структурните фондове на Европейския съюз от България. Местните и регионалните държавни власти и институции трябва да създадат модерна администрация и система на управление на регионално ниво. Тя включва “прилагането на принципите на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива в процеса на планиране, програмиране, финансиране, мониторинг и оценка”
Партньорството е водещ принцип в регионалната политика за развитие и предпоставка за постигане на практика на децентрализацията.
Въпреки че целевите региони се характеризират с добро икономическо развитие, партньорствата се създават и поддържат трудно. Те изискват наред с всички друго и политическо желание и ресурси.

Целеви групи:
Те представляват главните заинтересовани страни и са дефинирани на основата на специфичните им нужди и очакваното им влияние:

 • Местната и регионална администрация, отговорна за разработването, прилагането, обновяването на стратегиите и плановете за развитие;
 • НПО от габровска област, работещи в областта на развитието на гражданското общество;
 • МСП от Габровска област, с акцент на технологично базираните МСП.

Бенефициенти:
–  малки предприятия с до 250 служители, които изнасят продукцията си основно в Европа;
–  малки консултантски фирми, мениджъри на МСП и фирми, предоставящи езикови услуги;
–  Министерство на икономиката и Министерство на външните работи, търговско-промишлени палати.

 РЕГИОН:
Проектът ще се изпълнява основно в Габровска област. Някои от дейностите ще обхванат част от Северен централен планов региона (областите за икономически растеж – Плевен и В. Търново)

ЦЕЛИ:

 • Да развие координацията и взаимодействието между заинтересованите страни, което води до консенсусно опроделяне на приоритетите;
 • Да осигури постоянен обмен на информация между всички страни (бизнес, НПО, частни лица и др.) относно регионалното социално-икономическо развитие;
 • Да представи регионалната политика и да въвлече гражданското общество в изпълнението й;
 • Да създаде капацитет за планиране, програмиране, мониторинг и оценка на проекти, финансирани по европейски програми;
 • Да развие опита на ВТБИ в представянето и разпространението на иновативни практики, касаещи по-доброто управление на развойния процес.

Дейности:

 1. Събиране  на информация за:
  Планови и програмни документи;
  Законодателство и взаимодействие;
  Основни заинтересовани страни;
  Източници на информация;
  Анкетиране сред заинтересованите страни, фокус групи;
 2. Обработка и систематизиране на информацията
 3. Анализ на документите и резултатите от изследванията
 4. Препоръки и предложения за обновяване на документите
 5. Обучение на представители на заинтересованите страни

Партньори:
Високотехнологичен бизнес инкубатор Габрово
Габровска търговско-промишлена палата

Сайт на проекта: http://www.hitech-incubator.com/upv

Настройки за бисквитките