Международна конференция “Квалификационните рамки – принос в развитието на пазара на труда в Европа? Мюнхен, Германия (25-26 юни 2012 г.)

Начало на събитието:
25/06/2012
Край на събитието:
26/06/2012
Обща информация:

Как квалификационните рамки подпомагат мобилността на работна сила в рамките на Европейския съюз; как може да се осъществи съпоставяне на националните и секторни квалификационни рамки към Европейската квалификационна рамка и какво влияние ще окажат квалификационните рамки върху крайните потребители – социални партньори, професионални сдружения, работодателски организации. На тези въпроси се опита да отговори на европейско ниво международната конференция на тема “Квалификационните рамки – принос към развитието на европейския пазар на труда?”, проведена на 25-26 юни в гр. Мюнхен, Германия. Конференцията беше организирана от консорциум от партньори, работещи по проекти, свързани с европейската, националните и секторните квалификационни рамки, с медийното партньорство на Баварското радио. Докладчиците през двата дни представиха опита си по тази тематика, предложиха идеи и по-нататъшни стъпки за създаване на работещ механизъм на европейско ниво. В конференцията участваха представители на Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, Норвегия, Ирландия, Великобритания, Чехия, Словения, Малта, Унгария, Литва и България. От българска страна участваха експерти на Габровска търговско-промишлена палата, която е партньор по проект “MATCHING FRAMES – Разработване и трансфер на секторни квалификационни рамки”. Тематиката на конференцията е продиктувана от стратегията на ЕС за учене през целия живот. Основните цели на тази стратегия са както подобряване на мобилността на работоспособното население на Европа и връзката между различните образователни сектори, така и прозрачността на квалификациите, сертификатите за професионална квалификация, процесите и резултатите от ученето.

Програмата на конференцията, кратки резюмета на докладите са достъпни на немски и английски език на сайта на конференцията: www.eqf-support.eu.
На същия сайт на английски и немски език са достъпни и други полезни материали, свързани с EQF-NQF-SQF

За контакти и допълнителна информация: тел.: 066 80 31 42,   – Даринка Байчева.

Програма на конференцията

Настройки за бисквитките