TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия

Начало на проекта:
30/10/2012
Край на проекта:
31/10/2012
Обща информация:

Описание на проекта
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА

В 27-те страни-членки на ЕС съществуват 27 различни образователни системи на различни нива. Например, обучението “Търговец – търговия на едро и дребно” в Германия е първоначално обучение по дуалната система, а във Великобритания е последващо обучение за абсолвенти с търговско образование. Това различие възпрепятства обучаващите се да завършат своето образование в чужбина, тъй като не става веднага ясно какво може да се научи там и в какво съотношение е наученото спрямо изискванията в родната страна на обучавания. Работодателите са изправени пред подобен проблем: реализацията в европейските страни е трудна, тъй като собствените компетентности не могат да се свържат с изискванията на целевата страна. Липсва европейска прозрачност и сравнимост. Това е мотивът за разработване на TRIFT.

ЕТАПИ НА ПРОЕКТ

1. На методическата база на VQTS (Vocational Qualifications Transfer System = Система за трансфер на професионални квалификации) петте партньора разработиха съвместно Матрица на компетентностите за професионална област “Външна търговия”, която позволява сравнимостта и прозрачността както на профилите на компетентностите на целите образователни процеси, така и на отделните лица.
За тази цел въз основа на работните процеси във фирмите и с помощта на експерти от практиката бяха разработени Области на компетентност, които характеризират и структурират работата в тази професионална област.

За всяка от тези области на компетентност бяха дефинирани Нива на развитие на компетентностите. Тези степени отразяват развитието на компетентности в съответната област, по правило от просто към сложно, и се надграждат една върху друга.

Областите на компетентност и съответните Нива на развитие на компетентностите образуват съвместно Матрица на компетентностите за област “Външна търговия” и обхващат целия образователен диапазон между училищното и висше образование.

В Матрицата на компетентности след това се съставят Профили на компетентностите чрез групиране на компетентности в различни Области на компетентност и на различни Нива на развитие на компетентностите. Профилите на компетентностите могат да съдържат изисквания относно компетентностите за целите образователни процеси, или мерки за последващо допълнително обучение, но също и компетентностите на отделни служители или изискванията на работодателите относно длъжностните характеристики. Тъй като за участващите в проекта страни е била разработена една единствена Матрицата на компетентностите, Профили на компетентностите от този вид могат да се разбират добре от една страна в друга страна: прозрачността и разбираемостта се увеличават, а с това и шансовете за мобилност на отделните граждани в Европа. Съставената съвместно от страните-партньори Матрицата на компетентностите има също така предимството, че и неучастващи в проекта страни могат да я използват с относително малък разход.

2. Чрез разработени въпросници – представяне на Матрицата на фирми, социални партньори, обучителни организации, преподаватели и др. и получаване на обратно връзка за нейната полза и възможности за практическо прилагане

3. Съпоставяне на различните национални програми за професионално обучение на партньорите с Матрицата на компетентностите и установяване доколко те се припокриват с Профилите на компетентности на Матрицата (Mapping).

4. Изпробване на практическата приложимост на Матрицата на компетентностите във втората фаза на проекта чрез Практика в чужбина в предварително уговорена Област на компетентности (мобилност). Избраните области на компетентности за провеждане на практика бяха “Обезпечаване процеса на покупки” и “Наблюдаване и анализиране на чужди пазари и взаимоотношения в контекста на чуждите пазари”. По проекта бяха реализирани 12 мобилности във Великобритания, Франция, Германия и Швеция. Продължителност на практиката: 8 седмици. Учениците разработват портфолио с документи, доказващи начина на провеждане и резултатите от практиката.

5. Разработването на подходяща методика за тестване и оценка, с която могат валидно да се установят придобитите умения и компетентности, така че да могат да се признаят за обучението в собствената страна, включително издаването на подходящ сертификат.

Партньори
Служба за професионално образование и европейски проекти при Областна администрация Кьолн – Германия – Мениджър на проекта
GBCCI – Габровска търговско-промишлена палата (България)
Колеж “Сейнт Луис – Сейнт Барб” – Факултет по международна търговия – Сейнт Етиен, Франция
Burgårdens Utbildningscentrum (Център по професионално обучение), Гьотеборг – Швеция

Колеж по бизнес и мениджмънт Манчестър – Обединено Кралство Великобритания (Париж, Франция)

Контакти

Координатор на проекта:

Служба “Европейски проекти” при Областна администрация Кьолн
http://www.brk.nrw.de/europa/

 

ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
www.chamber-gabrovo.com

5300 Габрово, ул. “Брянска” 30
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail: 

 

Лице за контакт: Дарина Байчева
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail: 

Настройки за бисквитките