InnoWeit – от иновации към продължително професионално обучение

Начало на проекта:
01/10/2013
Край на проекта:
01/09/2015
Обща информация:

От октомври 2013 г. Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „InnoWeit – от иновации към продължително професионално обучение“. Проектът е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Водеща организация е Институт по трудово-правни науки към Рурски университет, (Бохум, Германия), а останалите партньори са от: Германия, Унгария, Гърция, Испания, Литва.

Същността на проекта е:

Измерване на иновативния потенциал на пет пилотни малки и средни предприятия от Габровска област чрез използване на метода InnoKenn. Методът е разработен в Германия и приложен в повече от 8000 предприятия. Прилагането на метода става от обучени за България представители на фирмите-пилотни предприятия и външни експерти. На база получените резултати и фирмите ще могат да се възползват от разработени 4 учебни модула за обучение на персонала и мениджърите за повишаване на иновативния си потенциал.

Описание на проекта

Наименование на проекта: InnoWeit – от иновации към продължително професионално обучение (InnoWeit – from innovation to competence development);

Финансиране: Европейска комисия 75%, 25% собствен принос;

Програма: Учене през целия живот

Подпрограма: Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации

Продължителност: октомври 2013 до септември 2015

Участващи страни: Германия, България, Унгария, Гърция, Испания, Литва;

Мениджър и координатор на проекта: Институт по трудово-правни науки към Рурски университет, (Бохум, Германия);

Ръководител на проекта: д-р Мартин Крьол, тел. 0049(0)234/32-23293,e-mail:

Цели и дейности:
Този, който в наши дни иска да има успех, трябва да бъде изобретателен – и човек може да се научи на това. Поради това изследователи от Институт за трудово-правни науки при Рурски университет в Бохум разработват програма за обучение „InnoWeit – от иновация към допълнително професионално обучение“. С програмата фирми от България, Гърция, Унгария и Испания могат да квалифицират своите служители, за да могат те да откриват и ползват нови продукти, услуги и методи на работа. Ръководеният от изследователя д-р Мартин Крьол проект стартира на 1. октомври 2013 г. и е със срок две години. Финансирането в размер на 400 000 ЕВРО е от Европейския съюз в рамките на програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ.

Подобряване на конкурентноспособността

Иновация е вълшебна дума – тя означава успешно реализиране на идея. „Eдна фирма може да използва напълно своя потенциал само тогава, когато по възможност ангажира всичките си сътрудници “, казва Мартин Крьол. Според едно изследване на иновационния потенциал на страните-членки на ЕС, България, Гърция, Унгария и Испания са под средното ниво. Със своя проект InnoWeit изследователите от Рурски университет в Бохум искат да установят как би изглеждало едно допълнително професионално обучение, с което служителите да се научат да разработват и осъществяват нови идеи. Специфичните за страните програми, които ще бъдат разработени като резултат от проекта, в последствие трябва да бъдат трансферирани в други страни-членки на ЕС в адаптирана форма.

Методът InnoKenn

За да се оценят и анализират настоящите възможности и способности на фирмите в различните страни, д-р Мартин Крьол и неговият екип използват InnoKenn – инструмент за измерване на иновационната способност. Чрез това те могат да установят какви мерки за развиване на компетентностите са подходящи за дадена страна. Методът се ползва в цяла Германия, за да се установят и отстранят слабите страни, респ. да се доразвият силните страни на фирмите. Изследователите работят съвместно с Институт за модернизиране на стопанските структури (IMO) от Хилден, който е сътрудничил при разработването на метода InnoKenn. Методът InnoKenn дава възможност на една организация по-добре да оцени и доразвие компетенции за засилването на иновационната си способност. Тази информация спомага да се разберат резултатите в организацията и въз основа на това да се инициира диалог между различните участници.

Учебни модули

Разработват се следните учебни модули:
1. Управление на иновационни проекти
2. Управление на качеството и стимулиране за създаване на добавена стойност
3. Управление на промените
4. Стратегии за подобряване на възможностите за заетост.

Партньори
Рурски университет, Институт за трудово-правни науки (Бохум, Германия) – водеща организация http://www.iaw.rub.de/
GBCCI – Габровска търговско-промишлена палата (България) (http://www.chamber-gabrovo.com/)
Pecs-Baranyai Kereskedelmi es Iparkamara – Търговска камара на Печ (Бараня, Унгария) http://www.pbkik.hu/
Nikolaos Raptakis & SIA O.E. – iniochos.Simvouleftiki – Консултантска къща Раптакис и сие (Крит, Гърция) http://www.eniochos.com/
FUNDACION LABORAL DEL METAL Фондация за професионално обучение в областта на металообработващата промишленост гр. Сантандер, Испания http://www.fundacionlaboraldelmetal.es/
Институт за модернизиране на стопанските структури, Хилден, Германия http://www.imo-institut.de/
Германско-балтийска търговска камара, Вилнюс, Литва http://www.ahk-balt.org/
Контакти

 

Мениджър и координатор на проекта:

Институт по трудово-правни науки към Рурски университет Бохум, Германия
www.ruhr-uni-bochum.de/.

Ръководител на проекта:
Д-р Мартин Крьол

Universitätsstr. 150
44780  Bochum
Germany
тел.:0049(0)234/32-23293
fax:049(0)234/30-2393
e-mail:

Партньор за България:

ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
www.chamber-gabrovo.com.

5300 Габрово, ул. “Брянска” 30
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail:

Координатор:Дарина Байчева
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail:

Настройки за бисквитките