Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма

Начало на проекта:
01/10/2013
Край на проекта:
01/09/2014
Обща информация:

Проектът „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма” се изпълнява от ГТПП в рамките на програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Мобилност и е насочен към запознаване с иновативни практики, заимстване на положителен опит и идеи от немската система за професионално образование в областта на балнеотуризма, които да се адаптират и приложат в клона на лицензирания Център за професионално обучение към ГТПП.

Габровска търговско-промишлена палата, съвместно с партньора си SWA Академия в Кемнитц, Германия /Академия за професионално образование и продължаващо професионално обучение – SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH/, ще обучи през май 2014 г. седем специалисти от сферата на балнеотуризма в Германия. Участниците ще придобият нови професионални знания и умения, ще подобрят уменията си за общуване на чужд език, ще изградят междукултурни компетенции и ще създадат професионални контакти. Ще се разработи и модул за професионално обучение по балнеотуризъм

Описание на проекта

Наименование на проекта: Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма

Финансиране: Европейска комисия

Програма: Учене през целия живот

Секторна програма: Леонардо да Винчи, дейност “Мобилност”

Водеща организация: Габровска търговско-промишлена палата

Партньор: SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH, гр. Кемниц, Германия

Ръководител на проекта: Галина Михнева, тел.066 80 31 42

Цели:

 • Запознаване с Европейските стандарти в областта на обучението по балнеотуризъм;
 • Придобиване и усвояване на иновативни знания и умения в управлението на процеса на обучението по балнеотуризъм;
 • Постигане на по-високо качество на преподаване и създаване на нова специалност по балнеотуризъм;
 • Осигуряване на по-висока конкурентноспособност на обучителната организация на ГТПП на пазара на образователни услуги;
 • Подпомагане развитието на подотрасъла Балнеотуризъм в България.

Дейности:

 1. Информиране на потенциалните участници.
 2. Предварителен подбор на участници.
 3. Езикова подготовка по немски език и културна подготовка.
 4. Окончателен подбор на участниците.
 5. Провеждане на мобилността в Германия.
 6. Подготовка на модул за обучение по балнеотуризъм.

Очакваните резултати:

 • Повишени професионални умения и компетенции на бенефициентите чрез усвояване на нови форми на преподаване и управление с цел по-добро обвързване на професионалното обучение с практиката;
 • Повишени езикови и интеркултурни компетенции на бенефициентите;
 • Разработени концепция и насоки за внедряване на обучение по балнеотуризъм в ЦПО към ГТПП;
 • Придобити познания за предимствата от въвеждане на системите за качество в балнеотуризма –утвърждаване на европейския пазар на балнеотуризма.

Участници:
Участници в проекта са 7 мениджъри от туристическия сектор и обучители, работещи в областта на професионалното обучение.

Времетраене: октомври 2013 – септември 2014.

Партньори

GBCCI – Габровска търговско-промишлена палата (България)- водеща организация

SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH – Академия за професионално образование
и продължаващо професионално обучение (Германия)

Контакти

Водеща организация на проекта:

ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
www.chamber-gabrovo.com.

5300 Габрово, ул. “Брянска” 30
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail:

Ръководител на проекта: Галина Михнева
тел.: +359-66-808839
e-mail:

Партньор:

SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH
www.swa-sachsen.de.

DEE – SACHSEN – ANHALT;
09119 Chemnitz; Stollberger Strasse 40,
Germany

Лице за контакт: Dorita Brunsch
Geschaftsfurerin
tel. +49 371 3837712
e-mail:

Настройки за бисквитките